Препоручујемо

Рециклотека зелених идеја

30. јула 2022.

Носилац и назив пројекта

Центар одрживог развоја ЕкоМатоТека: Рециклотека зелених идеја

Значај за локалну заједницу

Центар одрживог развоја ЕкоМатоТека спроводи своју мисију и визију имплементације квалитетних промена у друштву које ће ојачати и оснажити заједницу ка остваривању принципа одрживог развоја у свим областима друштвеног живота. Једна од области је и заштита животне средине. 2021. године удружење је реализовало пројекат Покрени град, селектуј отпад! и Медоносне биљке за одрживо пчеларство подржани од стране града Крагујевца, као и пројекат Рамсарски научни караваан подржан од стране Центра за промоцију науке из Београда чија је реализација у току. Ови пројекти показују спремност удружења да прихвти изазове савременог друштва и да да допринос одрживом развоју локалне заједнице. Водећи се изузетним искуствима из прошлог пројекта селекције отпада у школама, желимо да наставимо даљи рад са школском децом и њиховим родитељима на едукацији и практичној активности прикупљања и селекцији батерија и сијалица. Чињеница је да батерије и сијалице представљају врло опасан отпад зато што садрже тешке метале који се спирају са депонија у подземне воде-прва опасност и у ланцима исхране имплементирају се у храну коју једемо-друга опасност. Један од разлога што батерије и сијалице доспевају на депонију је непостојање развијене сакупљачке мреже овог отпада и недовољна информисаност грађана о опасности коју носи овај отпад. Имајући у виду да је град Крагујевац покренуо пројекат којим се покреће иницијатива и развој сакупљачке мреже за батерије и сијалице, удружење ЕкоМатоТека препознаје потребу подршке градском пројекту у виду ширења и развоја еколошке свести школске популације и грађана као и практичне активности у селекцији и сакупљању батерија и сијалица. Значај пројекта се огледа у едукацаији ученика основне школе и њихових родитеља о значају сакупљања и разврставања отпада батерија и сијалица као и у практичним активностима у сакупљању овог отпада. Главни циљ пројекта је изградња здравих навика одлагања отпада код школске популације кроз едукацију и практичне примере одлагања е-отпада, батерија и сијалица, у школама. Наша директна циљна група су ученици основних школа града Крагујевца узраста од 1. до 8. разреда са подједнаком заступљеношћу дечака и девојчица јер сматрамо да додатним еколошким акцијама, поред школских програма, можемо допринети континуираном развоју деце у еколошки одговорне грађане. Своја искуства и активности деца врло радо преносе и својим родитељима и укућанима тако да бенефит програма ће се сигурно одразити на ширу популацију града Крагујевца. Програм је организован кроз низ занимљивих, креативних и практичних активности које обухватају наставак рада деце у већ формираним Еко клубовима, едукативних мејкер радионица, вршњачких едукативних радионица, обезбеђивање школа кантама које ће деца сама дизајнирати чиме би се и практично и континуирано одлагао отпад у школама учесницама програма. Основани Еко клубови од стране ученика старијих разреда би наставили рад и на другим темама одрживог развоја и након престанка конкретног програма чиме се остварује одрживост и континуитет еколошког образовања. Реализацијом методе Дизајнатон воркс у реализацији активности даје се значај иновативном приступу едукацији. Такође, вршњачка едукација је вид најефикаснијег начина учења и усвајања навика и знања. Постављањем и обезбеђивањем канти за одлагање батерија и сијалица директно учимо децу како је најбоље и направилније одложити овај опасан отпад да не би завршио на депонијама јер тада представља велику опасност за здравље људи и околину. Програм предвиђа организовање Рециклажног дана када ће се канте инсталирати у школама и у активностима обележавања овог дана узимају учешће сви ученици школе, родитељи, наставници. Предвиђено трајање програма је четири месеца, од септембра до децембра, што се уклапа са активностима деце у школама.

Циљеви пројекта

Развој савременог друштва, пораст броја становника у урбаним срединама и све веће потребе људи, условиле су појаву пораста количине разноврсних типова отпада. Под отпадом се подразумева сваки материјал или предмет који настаје у току обављања производне, услужне или друге делатности, предмети искључени из употребе, као и отпадне материје које настају у потрошњи и које са аспекта произвођача, односно потрошача нису за даље коришћење и морају се одбацити. Посебан проблем представљају батерије и сијалице које садрже тешке метале, кадмијум и жива, врло опасне елеменате за животну средину и здравље људи. Тренутно код нас не постоји организована мрежа сакупљања батерија јер у Србији не постоји место одлагања и рециклаже. Постоје појединачни случајеви маркета који прикупљају батерије које се извозе на даљи третман. Процена је да сваки грађанин годишње искористи килограм батерија, док је прошле године на рециклажу у Немачку извезено тек мало више од 17 тона отпадних батерија. Што се тиче сијалица у Србији постоји једно рециклажно постројење које годишње рециклира између 70 и 100 тона сијалица, што је мање од 10% укупне количине увезених сијалица.

Према подацима Агенције за заштиту животне средине и ЛЕАП-а града Крагујевца јавност препознаје проблем отпада, али тај проблем не доживљава као свој већ као проблем неког другог. 38% анкетираних грађана Крагујевца нема развијену свест о великом значају и улози појединаца у примарном разврствању отпада, у кући, домаћинству као почетни најважнији корак у даљем кретању отпада (подаци ЛЕАП-а Крагујевац).

Неопходност пројекта

Еколошка свест је веома широк појам о коме се највише говори када схватимо да нам је животна и радна средина директно угрожена. Правилан развој еколошке свести треба да почне од малих ногу и да траје читав живот да би еколошки одговорно понашање постало део наших свакодневних навика. Програм који желимо да реализујемо бави се развојем и подизањем еколошке свести и знања деце у основним школама о загађујућем утицају отпада на животну средину, мотивацијом и оснаживањем деце да буду активни учесници креирања и управљања отпадом на месту настанка у примарној селекцији реализацијом програмских активности у самим школама. На правилан развој еколошке свести код деце највише утичу породица, школа, лични и колективни примери у школама сталним, активним, еколошки одговорним деловањем. Управо, програм овог пројекта је усмерен на едукативне и практичне активности са децом основношколског узраста, са подједнаким уделом дечака и девојчица, о разлозима зашто је важно да има што мање батерија и сијалица на депонијама. Програмом су обухваћене две основне школе града Крагујевца у којима би се едукативним и креативним радионицама, иновативним техникама учења Дизајнатон воркса, вршњачком едукацијом и низом других активности оствариле потребе усвајања знања, навика и осећања која ће допринети развоју еколошке свести и мишљења, развоју емоционалног, моралног, естетског и законски регулисаног понашања према животној средини. Задатак који треба реализовати је развој еколошке одговорности и подстицање понашања које је усклађено са еколошким законитостима, природом, њеном заштитом и очувањем.

Активности, са терминима

 • Организовати истраживање теме опасног отпада за 40 ученика узраста од 5. до 8. разреда
 • Реализовати 2 радионице за 40 ученика основних школа узраста од 5. до 8. разреда за израду дидактичких средстава
 • Одржати 2 радионице вршњачке едукације за ученике  основне школе узраста од 1. до 4. разреда
 • Израдити дидактичка наставна средства за ученике од 1. до 4. разреда (видео игрица, пузле, бојанке, рецикло кутије, еко поклони...)
 • Реализовати заједничко сакупљање и сортирање батерија и сијалица на Рециклажни дан за све ученике и родитеље школе
 • Прикупити одређену количину отпадних батерија и сијалица
 • Успоставити контакт и сарадњу са рециклажним центрима за отпад батерија и сијалица ради континуираног достављања
 • Успоставити контакт и сарадњу са локалном самоуправом
 • Дизајнирати контејнере за одлагање сијалица и батерија од стране ученика узраста од 5. до 8. разреда
 • Доставити три сета од по два контејнера за одлагање батерија и сијалица у основне школе Крагујеваца
 • Објављивати све пројeктне активности континуирано током трајања пројекта преко друштвених мрежа, медија чланака, Јутјуба
Print Friendly, PDF & Email
Taгови:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Повезани чланци

Претражите сајт

© Copyright 2022 Eкологија Крагујевац
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram