Препоручујемо
Светски фонд за природу: Европа "једе" свет - извештај 2022
Загађење и здравље: Глобална криза јавног здравља
Резолуцја УН о промоцији и заштити свих људских права, грађанских, политичких, економских, социјалних и културних права, укључујући право на развој (2021)
Међународни уговор о биљним генетским ресурсима за храну и пољопривреду
Директива Европског парламента и савета о доступности јавности информација о животној средини
Закон о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре
Закон о потврђивању Конвенције о биолошкој разноврсности
Архуска конвенција – Конвенција о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине
Закон о ратификацији Конвенције о заштити светске културне и природне баштине

Претражите сајт

© Copyright 2022 Eкологија Крагујевац
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram