Препоручујемо

Крагујевац уговорио израду Програма заштите животне средине

6. септембра 2022.

Градска управа за развој и инвестиције града Крагујевца и предузеће Екологика Урбо из Крагујевца уговорили су израду Програма заштите животне средине за период од 2023. до 2033. године.

Овај тзв. отворени поступак одвија се након позива Града објављеног 19. августа на Порталу јавних набавки у којем је цена била критеријум за доделу уговора.

Израда овог стратешког документа вредна је 1.155.600 динара (са ПДВ). Услуга се плаћа у две рате, најпре по предаји документа, а потом по усвајању у Скупштини града.

Рок израде Плана је три месеца.

Ово крагујевачко предузеће било је једини понуђач услуге. Према стручној оцени, није утврђен никакав сукоб интереса у овом предмету. Понуђач је испунио критеријуме за избор, стоји у образложењу Одлуке (прилог чланка) коју је потписао В. Д. начелника Управе Дејан Ружић.

Чланови комисије за јавну набавку су:

 • Драган Маринковић, председник комисије
 • Гордана Марковић, заменик председника
 • Драгана Мркаљ, члан
 • Ивана Антонијевић, заменик члана
 • Јелена Тимотијевић, члан
 • Ана Симоновић, заменик члана

Сходно Уставу Србије, право на здраву животну средину дефинише се као једно од основних права и слобода сваког грађанина. Уставом је утврђено да је свако одговоран за заштиту животне средине и унапређење параметара њеног квалитета.

Надлежност јединице локалне самоуправе (ЈЛС) у области животне средине дефинисана је чланом 190. Устава којим је прописано да се ЈЛС, између осталог, стара о заштити животне средине.

Као резултат Уставом дефинисане обавезе, Законом о заштити животне средине је прописана обавеза ЈЛС да, по угледу на Национални програм заштите животне средине, донесе Програм заштите животне средине за своју територију и да га спроводи сходно донетом Акционом плану.

Законом о заштити животне средине се уређује интегрални систем заштите животне средине за обезбеђивање "остваривања права човека на живот и развој у здравој животној средини и уравнотежен однос привредног развоја и животне средине у Републици Србији".

ИЗВОДИ ИЗ ЗАКОНА

 • ЈЛС су међу субјектима система заштите животне средине.
 • ЈЛС, поред осталих субјеката, су одговорне за сваку активност којом се мењају или могу променити стање и услове у животној средини, односно за непредузимање мера заштите животне средине, у складу са законом.
 • ЈЛС доносе своје планове и програме управљања природним ресурсима и добрима, у складу са стратешким документима из члана 12. овог закона и својим специфичностима.
 • ЈЛС доносе програм заштите животне средине на својој територији, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са Националним програмом и плановима из чл. 65. и 66. овог закона и својим интересима и специфичностима.
 • Две или више ЈЛС доносе заједнички програм заштите животне средине ради смањења негативних утицаја на животну средину или из разлога економичности (заједничко управљање отпадом, отпадним водама и сл).
 • ЈЛС обезбеђују континуалну контролу и праћење стања животне средине (мониторинг), у складу са овим и посебним законима. ЈЛС обезбеђују финансијска средства за обављање мониторинга.
 • ЈЛС су дужне да податке из мониторинга из чл. 70. и 72. овог закона достављају Агенцији за заштиту животне средине на прописан начин.
 • Локални регистар извора загађивања животне средине води надлежни орган ЈЛС.
 • Надлежни орган ЈЛС дужан је да Агенцији за заштиту животне средине тромесечно доставља податке за израду извештаја из става 1. овог члана и то за прво, друго и треће тромесечје најкасније у року од два месеца по истеку тромесечја, а за последње тромесечје до 31. јануара.
 • Извештаји о стању животне средине објављују се у службеним гласилима ЈЛС.
 • Органи ЈЛС и овлашћене и друге организације дужни су да редовно, благовремено, потпуно и објективно, обавештавају јавност о стању животне средине, односно о појавама које се прате у оквиру мониторинга нивоа загађујуће материје и емисије, као и мерама упозорења или развоју загађења која могу представљати опасност за живот и здравље људи, у складу са овим законом и другим прописима.
 • ЈЛС у оквиру својих овлашћења обезбеђују финансирање и остваривање циљева заштите животне средине, у складу са овим законом.

Значајну улогу ЈЛС предвиђа и Закон о планском систему Републике Србије којим се уређује "плански систем Републике Србије, односно управљање системом јавних политика и средњорочно планирање, врсте и садржина планских докумената које у складу са својим надлежностима предлажу, усвајају и спроводе сви учесници у планском систему, међусобна усклађеност планских докумената, поступак утврђивања и спровођења јавних политика и обавеза извештавања о спровођењу планских докумената, као и сходна примена обавезе спровођења анализе ефеката на прописе и на вредновање учинака тих прописа".

У процесу управљања системом јавних политика, приликом израде и спровођења планских докумената једно од начела које се поштује је начело интегралности и одрживог раста и развоја, пише у овом закону. Начело "подразумева да се приликом израде и спровођења планских докумената узимају у обзир захтеви заштите животне средине, борбе против климатских промена, ублажавање ефеката климатских промена и прилагођавања климатским променама, спречавања прекомерног коришћења природних ресурса, повећања енергетске ефикасности и искоришћавања обновљивих извора енергије и смањења емисија гасова са ефектом ’стаклене баште’, њихови ефекти на друштво, посебно на локалне заједнице, њихов развој и посебности, осетљиве категорије становништва, родну равноправност, као и борбе против сиромаштва".

ПРИЛОЗИ

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЗАКОН О ПЛАНСКОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОДЛУКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Фото: Град Крагујевац
Извори: Град Крагујевац; Портал јавних набавки; Скупштина Србије
Обрада: ПРВИ ПРВИ НА СКАЛИ

Print Friendly, PDF & Email
Taгови:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Повезани чланци

Претражите сајт

© Copyright 2022 Eкологија Крагујевац
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram