Препоручујемо

Еколошка слика језера Шумарице

30. јула 2022.

Носилац и назив пројекта

Удружење за промоцију и еколошки маркетинг природних вредности "Екомар": Еколошка слика језера Шумарице

Значај за локалну заједницу

Језеро у Шумарицама представља један од најзначајнијих водених екосистема у граду Крагујевцу. Настало је преграђивањем Сушичког потока и примарно се користи за спорт и рекреацију. Језеро је важно са аспекта очувања водених екосистема, али има и важан утицај на развој туристичког потенцијала града Крагујевца.

Само језеро је под великим антропогеним утицајем што се негативно одржава на квалитет воде у језеру, а самим тим на његов еколошки и туристички потенцијал. У језеро се улива велики број канализационих и отпадних вода из насеља Шумарице, које су последица неaдекватно уређене или застареле канализационе мреже, али и неодговорног понашања грађана који својим активностима доприносе зачепљењу канализације и колектора.

Стални улив отпадних вода у језеро доводи до повећаног загађења, првенствено органским материјама што као последицу има појаву еутрофикације праћене „цветањем“ језера изазваним пренамножавањем цијанобактерија.

Мониторинг језера у Шумарицама  врши се само у току летње купалишне сезоне и анализирају се само физичко-хемијски и микробиолошки параметри. Овакав мониторинг није довољан јер се корисницима језера ускраћују информације о потенцијалном присуству и евентуално штетном дејству цијанобактерија на живи свет у језеру, али и на кориснике овог спортско-рекреативног комплекса.

У складу са Европском директивом о водама и Законом о водама (Сл. гласник РС“, 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 -др. закон), као и Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода (Службени гласник РС" 74/2011) за процену статуса/потенцијала једног водног тела неопходна је анализа физичко-хемијских, али и биолошких параметара (алги, цијанобактерија, макрозообентоса и риба). Биондикатори су организми који својим присуством или одсуством, као и променама у заједници указују на промене у стању  једног воденог екосистема.

Циљеви пројекта

Основни циљ пројекта је унапредити стање језера у Шумарицама кроз едукацију јавности и подизање свести о узроцима загађења језера и отклањању истих.

Специфични циљеви пројекта:

  1. Информисати јавност о еколошком потенцијалу језера у Шумарицама кроз јавно објављивање резултата актуелних истраживања и доступних новијих литературних податка у циљу приказивања што тачније слике о квалитету воде у језеру Шумарице.
  2. Унапредити садржаје постојеће еколошко-едукативе стазе на обали новим и актуелним информацијама о живом свету језера у Шумарицама, факторима угрожавања и значају овог воденог екосистема.
  3. Унапредити знања јавности, посебно млађе популације, о потенцијално штетним антропогеним активностима и њиховим последицама на водене екосистеме користећи јавну кампању, едукативне инфографике и практичне радионице.
  4. Подстаћи надлежне (ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, СД „Раднички“, Град Крагујевац) да предузму мере спречавања загађења језера, пре свега утичу да се санира/замени колектор у  делу канализационе мреже изнад језера.

Неопходност пројекта

Биолошким мониторингом ће се добити комплекснији резултати о еколошком потенцијалу језера. Активностима на пројекту ће се управљачима језером, али и јавности указати на узроке и последице загађења, могуће последице цветања цијанобактерија на живи свет у језеру, али и на здравље корисника овог спортско-рекреативног комплекса. Тиме ће се утицати на свест јавности и надлежних служби да предузму мере на спречавању загађења језера, а у циљу побољшања квалитета воде и очувања језера Шумарице.

Активности

  1. Истраживање квалитета воде језера у Шумарицама (истраживање састава заједнице алги/цијанобактерија).
  2. Објављени резултати истраживања воде језера у Шумарицама. Резултати ће бити објављени у виду кратког извештаја на сајту удружења Екомар. Извештај ће обухватати резултате истраживања заједнице у лето 2022. године, као и претходна новија истраживања биолошких елемената (алге, макрозообентос, рибе).
  3. Израђени нови садржаји за паное на еколошко-едукативној стази на обали језера. Ова активност подразумева замену садржаја на постојећим информативним таблама.
  4. Одржане две радионице за ученике основних школа на тему негативних антропогених утицаја на водене екосистеме и неадекватном одлагању отпада у канализацију.
  5. Јавна кампања на друштвеним мрежама о факторима угрожавања језера у Шумарицама, еколошкој слици језера у Шумарицама и негативном антропогеном утицају.

Време реализације активности: јул-новембар 2022. године.

Print Friendly, PDF & Email
Taгови:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Повезани чланци

Претражите сајт

© Copyright 2022 Eкологија Крагујевац
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram