Препоручујемо

Биљне врсте као индикатори загађености животне средине

30. јула 2022.

Носилац и назив пројекта

Српско биолошко друштво „Стеван Јаковљевић“ Крагујевац: Биљне врсте као индикатори загађености животне средине

Значај за локалну заједницу

Тематика пројекта је веома актуелна јер је проблем загађености ваздуха металима присутан на територији града Крагујевца, с обзиром да је Град привредни и индустријски центар. Због тога се значај пројекта заснива на могућности детектовања токсичних материја на већем броју локалитета у граду и његовој непосредној околини, коришћењем одабраних биљних врста као индикатора. Добијени резултати се могу користити као прелиминарне основе за даље праћење концентрације метала у атмосфери целе територије града Крагујевца.

Циљеви пројекта

Општи циљ пројекта је анализа животне средине утврђивањем степена загађености ваздуха на територији града Крагујевца коришћењем биоиндикатора, док би специфични циљеви били: утврђивање квалитативног и квантитативног састава метала у биљкама биоидикаторима; одређивање степена загађености ваздуха на основу заступљености тешких метала у биљкама; рангирање анализираних локалитета на територији града Крагујевца према степену загађености ваздуха.

За остваривање специфичних циљева пројекта спровешће се теренска истраживања током којих ће бити одабран већи број локалитета на територији града са којих ће се узорковати биљни материјал. Прикупљени материјал ће бити обрађен коришћењем стандардних метода, док ће се идентификација и концентрација метала одређивати спектрометријском методом.

Неопходност пројекта

Неопходност оваквог програма налази се у чињеници да су у претходном периоду спроведена бројна научна истраживања о присуству метала у ваздуху, при чему су се користиле различите методе мониторинга, али примена биомониторинга у ове сврхе била је веома мало заступљена. Због тога постоји потреба за истраживањем у коме ће индикатори загађености бити биљне врсте, а добијени резултати могу представљати део опсежне студије која ће се односити на загађеност ваздуха на територији града Крагујевца. На тај начин ће програм оправдати, осим научно-истраживачког, и свој едукативни значај, који ће имати подједнаки ефекат на целокупно становништво града Крагујевца, без обзира на узрасну и полну структуру.

Повећање антропогених активности на глобалном и локалном нивоу, доводи до све веће емисијe загађујућих материја у животну средину, као и последичног појављивања различитих врста токсичних супстанци у атмосфери. Загађење ваздуха представља велику опасност по здравље људи, али и за вегетацију на угроженој територији. Познато је да вегетација представља један од најпоузданијих индикатора загађености ваздуха јер указује на близину извора загађења на тај начин што се у биљкама акумулирају метали као најчешћи загађивачи. Одређивање концентрације метала у биљкама је поуздан параметар степена загађености јер се увек односи на вишегодишњи просек, у односу на директно одређивање концентрације загађујућих материја у ваздуху у кратком временском периоду.

Многа индустријска постројења, као и интензиван саобраћај, емитују различите метале у атмосферу. Продукти сагоревања из фабрика, као и издувни гасови моторних возила укључују потенцијално токсичне метале, као што су олово, цинк, кадмијум, хром и никал. Ови метали имају релативно дуг временски период полураспада и представљају потенцијалну опасност када се акумулирају у биљкама. Биљке их усвајају на различите начине, али се највећи проценат ових метала апсорбује директно преко листова.

Због све већег загађења атмосфере, бројна научна истраживања односе се на мониторинг загађености ваздуха. Постоји више врста мониторинга, али је биомониторинг један од најједноставнијих и најјефтинијих приступа за праћење концентрације загађујућих материја у атмосфери. Предност ове методе је у томе што се као индикатори загађености ваздуха користе биљне врсте, као што су лишајеви, маховине, васкуларне зељасте и дрвенасте биљке.

Проблем загађености ваздуха тешким металима је веома актуелан и на територији града Крагујевца, с обзиром да је град привредни и индустријски центар. Због тога је циљ овог пројекта детектовање токсичних материја на већем броју локалитета у граду и његовој непосредној околини, коришћењем одабраних биљних врста као индикатора. Добијени резултати се могу користити као прелиминарне основе за процену и праћење концентрације тешких метала у атмосфери урбаних екосистема.

Активности

Активности на пројекту су распоређене у складу са циљевима пројекта, при чему ће се припремне активности реализовати у првим месецима реализације пројекта, теренска истраживања биће спроведена током летњих месеци, док ће се обрада материјала, очитавање и анализа резултата обавити током месеца септембра, октобра и новембра. Промотивне активности у вези видљивости резултата пројекта планиране су за децембар. 

  • Припремне активности. Подразумеваће анализу подручја града Крагујевца са аспекта стања загађености животне средине пре почетка теренских истраживања, прикупљање литературе, као и претрагу досадашњих резултата и података.
  • Прелиминарна теренска истраживања. Ова активност ће се спровести у циљу одабира локалитета на којима ће се вршити истраживања (планирано је 20 локалитета у граду и непосредној околини), као и одабира биљне врсте која је заступљена на свим локалитетима и која ће имати улогу биоиндикатора загађености ваздуха.
  • Теренска истраживања. Подразумеваће методолошко прикупљање биљног материјала на терену у оквиру планираног подручја. Истраживачки тим ће у неколико наврата обилазити све одабране локалитете и уз дефинисане методе рада узорковати материјал неопходан за анализу.
  • Узоркован материјал ће бити припремљен и подвргнут процесу лабораторијске обраде, које ће имати за циљ утврђивање квалитативног и квантитавиног састава метала, посебно тешких метала.
  • Након тога, следиће анализа добијених резултата, извођење закључака и писање извештаја који ће бити укључени у завршну студију.
Print Friendly, PDF & Email
Taгови:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Повезани чланци

Претражите сајт

© Copyright 2022 Eкологија Крагујевац
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram