Препоручујемо

Свака одлука долази после протеста - Еко стража поводом дописа добијеног од Министарства

5. децембра 2022.

Неформална група грађана Еко стража добила је допис од Министарства заштите животне средине којим је обавештена да ће "Програм заштите ваздуха у Републици Србији за период од 2022. до 2030. са Акционим планом бити усвојен у најскоријем року".

Допис је достављен у законском року од 15 дана који предвиђа Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, а као одговор на захтеве Еко страже упућене надлежнима после протеста "Народ против тровача".

Министарство у наставку обавештава Еко стражу: "У циљу квалитетног и правовременог извештавања о квалитету ваздуха, Министарство заштите животне средине је радило и радиће на унапређењу система мониторинга", и истиче:

"Имајући у виду да се, према вишегодишњим резултатима мерења квалитета ваздуха у државној мрежи, најчешћа прекорачења граничних вредности јављају за суспендоване честице ПМ10 и ПМ2,5, развој мреже станица био је руковођен управо том чињеницом, па су инструменти за њихову аутоматску детекцију инсталирани и у Крагујевцу, Чачку и Београду… Такође, унапређен је постојећи програм мерења квалитета ваздуха додатно на станицама Крагујевац и Чачак успостављањем мерења приземног озона…"

АРХИВА ППНС Мерење честица ПМ10 и ПМ2,5 у Крагујевцу не омогућава резултате у реалном времену, поред осталог одговорила СЕПА удружењу ППНС - после 11 месеци и по налогу Повереника

"Истичемо да је неопходно да грађани прате званичне податке које приказују референтна мерења и који су јавно доступни на сајту Агенције за заштиту животне средине", стоји у допису.

Министарство је у наставку навело и да пружа "стручну и финансијску подршку јединицама локалне самоуправе ради спровођења мера у циљу побољшања квалитета ваздуха.

Уз то, додало је да спроводи и јавни конкурс за доделу средстава за финансирање реализације пројектне набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање, и истакло:

"Значајан пројекат који утиче на смањење аерозагађења је финансиран и кредитне линије ЕБРД, и то у топлану Енергетика у Крагујевцу. Вредност кредита је 18 милиона евра. Прва фаза пројекта је завршена, те су котлови на мазут стари око 50 година ван употребе. Друга фаза подразумева санацију и ремедијацију депоније пепела, тако да се пепео из овог извора неће више ширити по граду, већ ће се, у складу са принципима циркуларне економије, користит за изградњу локалних путева".

Подсећамо, на јавној расправи о Плану квалитета ваздуха у Крагујевцу у мају прошле године, представници удружења Екомар и ПРВИ ПРВИ НА СКАЛИ заложили су се да санација пепела, уз прелазак Енергетике на гас, уђе у овај документ Града који се прослеђује Републици, да се и на тај начин утиче на решавање великог еколошког проблема у целини. Консултантска кућа и представници Града су прихватили тај предлог.

АРХИВА ППНС Енергетика прелази на гас и санира пепелиште, коначно!

Министарство је у допису достављеном Еко стражи још нагласило да спроводи и јавни конкурс за пошумљавање и озелењавање, "као још једну меру уа унапређење стања животне средине, а посебно за побољшање квалитета ваздуха" и као своје учинке побројало:

- одсумпоравање у термоелектранама
- субвенционисање куповине електричних и хибридних возила
- усвајање првог Закона о климатским променама
- усвајање ревидираног Национално утврђеног доприноса смањену емисије гасова са ефектом стаклене баште
- функцију националног савета за климатске промене
- спровођење промотивне кампање "Не пали стрњику!"
- доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о образовању Радне групе за систематско решавање питање заштите ваздуха, од 24. новембра ове године
- обавештавање јавности
- инспекцијски надзор

Пред крај дописа са потписом секретара Иване Јокић, Министарство се осврнуло на тренутно загађење ваздуха:

"Како је у предметном допису и наведено, квалитет ваздуха је смањен почетком грејне сезоне, те је важно знати да индивидуална ложишта и топлане топлотне снаге мање од 50МW на годишњем нивоу доприносе укупној емисији ПМ10 суспендованих честица у уделу од 65%, а ПМ2,5 суспендованих честица у уделу од 80%. Савесно поступање у вези са избором енергената, коришћених у индивидуалним ложиштима, директан је допринос сваког од нас за смањење емисије поменутих суспендованих честица, односно загађења ваздуха.

ОДГОВОРИ МИНИСТАРСТВА У ЦЕЛИНИ:

Подсећамо на садржај захтева Еко страже у целини.

"Из године у годину, ваздух који грађани Србије удишу је све лошији, а ове 2022. године смо се већ на самом почетку грејне сезоне суочили са истински катастрофалним нивоима загађења ваздуха на територији Републике Србије који су погубни по здравље целокупне популације. Подсећамо вас да по годињем извештају Европске агенције за заштиту животне средине (ЕЕА) годшње превремено живот изгуби преко 15.000 људи, првенствено од суспендованих ПМ2.5 честица (подаци без АП Косово и Метохија). Истовремено, адекватан институционални одговор на ову кризу изостаје — држава не чини оно што је потребно да би се смањила емисија загађујућих материја у ваздуху. Стање квалитета ваздуха изазива реакције како институција тако и грађана, организација цивилног друштва и медија и зато вам упућујемо хитне захтеве како би се загађење ваздуха и утицај загађења ваздуха на здравље људи смањили ОДМАХ:

Господине Вучићу, тражимо од Вас да у складу са Законом дефинисаном улогом и овлашћењима Председника Републике Србије, изражавајући државно јединство, ОДМАХ створите услове за спровођење целокупне законске регулативе у области заштите животне средине, а посебно заштите квалитета ваздуха, тиме обезбеђујући ефективност заштите основних права човека и грађанина, а у складу са одредбама Устава Републике Србије којима је то утврђено (члан 74): ’Свако има право на здраву животну средину и на благовремено и потпуно обавештавање о њеном стању. Свако, а посебно Република Србија и аутономна покрајина, одговоран је за заштиту животне средине. Свако је дужан да чува и побољшава животну средину’.

Госпођо Брнабић, тражимо од Вас да Влада Републике Србије ОДМАХ усвоји већ припремљени Програм квалитета ваздуха са Акционим планом за период 2022-2030, да обезбеди финансијска средства за његово спровођење и да без даљег одлагања започне имплементацију свих мера које су наведене у овом документу. Захтевамо и да Влада Републике Србије обезбеди континуално информисање грађана Републике Србије путем свих средстава информисања о квалитету амбијенталног ваздуха у свим деловима земље, а на основу међународно признатих методологија извештавања. Од Владе Републике Србије тражимо и да приоритетно обезбеди хитно спровођење свих Планова квалитета ваздуха које су донеле локалне самоуправе уз обезбеђивање адекватних капацитета у финансијском и стручном смислу за спровођење краткорочних и дугорочних мера прописаних овим плановима. У оним локалним самоуправама у којима ови планови нису донети, тражимо да се спроведу мере из националног акционог плана примењиве на локалном нивоу. Захтевамо да Влада Републике Србије једном месечно доставља јавности извештај о предузетим мерама, те планираним корацима у наредном контролном периоду. Захтевамо и дефинисање одговорности уколико имплементација мера и месечно обавештавање грађана изостане.

Госпођо Доловац, захтевамо од Вас да у складу са овлашћењима које Вам даје Закон о тужилаштву, ОДМАХ издате обавезно упутство нижим тужиоцима да поступају са хитношћу (у року од три дана) у свим случајевима када се ради о загађењу, кад год је поднета кривична пријава, као и кад год у јавности постоје индиције да неко чини кривично дело које за последицу има загађење животне средине. Такође, тражимо од Вас да покренете истражне поступке и процесуирате све учиниоце дела против животне средине и оне који су одговорни за корупцију у институцијама повезаним са системом заштите животне средине. Захтевамо и да уз подршку Државне ревизорске институције испитате пословање свих субјеката који чине систем заштите животне средине, а што је предвиђено чланом 4 Закона о заштити животне средине. Захтевамо, такође, да у потпуности спроведете начело одговорности загађивача и његовог правног следбеника према члану 9 тог закона, те да у складу са својим овлашћењима у најкраћем року обезбедите поштовање следећих постулата из истог члана: ’загађивач је одговоран за загађивање животне средине’, односно, ’загађивач или његов правни следбеник обавезан је да отклони узрок загађења и последице директног или индиректног загађења животне средине’. Тражимо да у складу са својим надлежностима одмах примените одредбе Закона о заштити животне средине које у члану 103 предвиђају да ’загађивач који проузрокује загађење животне средине одговара за насталу штету по начелу објективне одговорности. За загађивање животне средине одговорно је и правно и физичко лице које је незаконитим или неправилним деловањем омогућило или допустило загађивање животне средине’.

Захтеве је потписао и доставио Бојан Симишић, у име Еко страже.

Поводом добијања дописа из Министарства, Еко стража је најпре поручила да "када је протест министарство ради и недељом", приложивши снимак екрана са којег се види да је мејл стигао са електронске адресе "Еко кабинета" у недељу 4. децембра у 10:02, два часа пре почетка "Протеста пребројавања".

Eко стража сматра да "не треба проглашавати никакву победу, нити прекинути притисак", и сумирала шта је урађено за четири године:

- препорука за вртиће, предшколске установе и школе
- препорука да се пречишћивачи дозволе у вртићима
- обавештавање јавности о стању квалитета ваздуха на РТС-у
- убрзавање доношења
- омасовљење свести код грађана и развој грађанског мониторинга

"У суштини свака одлука долази после протеста или после серије протеста. Влада је одлагала усвајање овог плана јер их он обавезује да нешто раде. Имају тачан сценарио по коме само ако се усвоје мере које су прописане спасићемо 2.500 живота годишње. Такође, документ таксативно наводи да је стање у животној средини катастрофално и да је број живота који се изгуби у Србији годишње петоцифрен. Усвајањем овог плана имаћемо више зашта да их држимо, ако не раде ништа јер су план сами усвојили и парафирали", закључила је Еко стража.

Д. М. М.
Извор: ПРВИ ПРВИ НА СКАЛИ

Print Friendly, PDF & Email
Taгови:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Повезани чланци

Претражите сајт

© Copyright 2022 Eкологија Крагујевац
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram