Препоручујемо

Град није захтевао мониторинг после пожара на депонији у Белошевцу; раније забранио делатност нерегистрованом субјекту, полиција поднела кривичну пријаву

15. фебруара 2024.

Град Крагујевац није упутио захтев надлежним институцијама да изађу на терен и спроведу мониторинг, циљано ванредно мерење окружења (воде, земље, ваздуха, хране) након избијања пожара на делу дивље депоније у насељу Белошевац 11. фебруара, када су горели пластика и гуме, нити ће да упути такав захтев. То закључујемо из садржаја више дописа које смо добили од Града, а у којима није наведено да је такав захтев поднет.

Ипак, Град је раније забранио делатност нерегистрованом субјекту, обављану на две локације у Белошевцу - у улицама Корчуланска ББ и Боже Пајевића 20, док је полиција поднела и кривичну пријаву, сазнаје удружење ПРВИ ПРВИ НА СКАЛИ, служећи се Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Шта је Град одговорио?

Од Града смо најпре добили Закључак Штаба за ванредне ситуације са потписом конданданта Николе Дашића у којем, поред осталог пише, да је Градској управи за инспекцијске послове и комуналну милицију наложено да организује и спроведе обилазак приградских и сеоских месних заједница на територији града Крагујевца, ради упозоравања становништва на поштовање законске одредбе о забрани спаљивања на отвореном простору.

Детаљније: ДА ЛИ ЈЕ ГРАД КРАГУЈЕВАЦ ЗАХТЕВАО МОНИТОРИНГ НАКОН ПОЖАРА НА ДЕЛУ ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ У БЕЛОШЕВЦУ?

Да ли је град Крагујевац захтевао мониторинг након пожара на делу дивље депоније у Белошевцу?
Пошто смо поново затражили одговор о мониторингу у Белошевцу, добили смо допис и поменуте Градске управе за инспекцијске послове и комуналну милицију уз који је приложен још један допис - Главног инспектора за заштиту животне средине о "поступању и наложеним мерама према надзираном субјекту на предметној локацији".

- Приликом израде Одлуке о буџету града Крагујевца за 2024. годину биће предложено да се планирају средства за извршење решења инспектора за заштиту животне средине из његове делатности, пише на крају дописа Управе који је потписала Милица Јовановић, овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Шта је главни инспектор утврдио ванредним надзором?

Ванредан инспекцијски надзор је извршен по усменој представци грађана МЗ Белошевац, пише у приложеном допису који је потписала Маја Ранковић, главни инспектор за заштиту животне средине.

Инспектор за заштиту животне средине извршио је 29. новембра 2023. године ванредан теренско-канцеларијски инспекцијски надзор код "нерегистрованог субјекта", Верице Минић Обретковић, са адресом становања у Крагујевцу.

Инспекцијски надзор извршила је Маја Ранковић, градски инспектор за заштиту животне средине, у заједничкој координисаној акцији са инспекторома за еколошки криминал, Групе за сузбијање еколошког криминала и заштиту животне средине ПУ Крагујевац, Сретком Чампаром и Драганом Петровићем.

Откриће на предметној локацији

У допису даље пише да је у затвореној хали, у ул. Корчуланаска ББ, затечена мања количина различитих врста отпада (отпадни папир, отпадни картон, отпад од иверице, дрвени отпад, отпадне флуоресцентне цеви, опасан отпад у количини од преко четрдесет комада, метални отпад, гумени отпад (траке, лајсне), метална канта запремине 20 литара испуњена непознатим садржајем, ИБЦ контејнери запремине од 1.000 литара (празни и са садржајем) са ознакама на контејнерима од претходних власника, стаклена амбалажа, папир, картон, каблови различитих попречних пресека, дрвени отпад, метални отпад, гумени отпад, отпадна пластика, кабасти отпад (душек, лежај, столице), пластичне канте запремине преко 30 литара без ознаке о пореклу, боце за техничке гасове различитих боја, различитих пречника, без података о пореклу и намени, отпадне гуме за возила са фелнама и без фелни, четири необележена метална бурета, на две дрвене палете по два бурета запремине по 200 литара испуњена отпадним разређивачем-опасан отпад.

Поред бетонираног платоа са три стране је земљана подлога на којој је затечено да се налази следећи отпад: отпадна комора која је коришћена за камионски транспорт терета који захтева одређени режим хлађења при транспорту без податка о средству који је коришћено у систему хлађења; отпадни текстил складишен на земљаној подлози, а по изјави присутног надзору, отпадни изолациони материјал; отпадни стиропор; отпадна гума; отпадна пластика, отпадно дрво и друге врсте отпада који се налази измешан са другим, стоји у допису.

Записником од 1. децембра 2023. године наложено је Верици Минић Обретковић да одмах покрене поступак за упис делатности у основни регистар надлежног органа, Агенције за привредне регистре.

Уследило је и Решење бр. XXИX 01-501-452/23 од 8. децембра 2023. године којим је наложено такође да без одлагања покрене поступак за упис делатности, коју обавља у ул. Корчуланска ББ и ул. Боже Пајевића бр. 20, у Крагујевцу, у основни регистар Агенције за привредне регистре. Истим решењем забрањено је нерегистрованом субјекту, обављање делатности до испуњења услова прописаних законом, пише у материјалу који смо добили.

Имајући у виду начело "не бис ин идем" ("не два пута о једном", прим. ППНС) инспектор за заштиту животне средине није поднео захтев за покретање прекршајног поступка већ су полицијски службеници Полицијске управе у Крагујевцу 7. децембра 2023. године поднели Окружном јавном тужилаштву у Крагујевцу кривичну пријаву против Верице Обретковић због постојања основа сумње да је извршила кривично дело уношење опасних материја у Србију и недозвољено прерађивање, одлагање и складиштење опасних материја из чл. 266 ст. 1 Кривичног законика (КЗ) и кривично дело неовлашћено бављење одређеном делатношћу из чл. 353 КЗ.

Овај надзор извршен је без најаве јер је, како пише у допису, постојала оправдана бојазан да би обавештење умањило остварење циља инспекцијског надзора и без налога за инспекцијски надзор, сходно сходно члану 17. став 4. и чл. 16. ст. 3. Закона о инспекцијском надзору.

Надзор је извршен по основу налога за инспекцијски надзор бр. XXИX 01-501-сл./23. од 29. новембра 2023. године који је уручен при отпочињању инспекцијског надзора.

Извод из Кривичног законика: Уношење опасних материја у Србију и недозвољено прерађивање, одлагање и складиштење опасних материја - Члан 266.

 • Ко противно прописима унесе у Србију радиоактивне или друге опасне материје или опасне отпатке, или ко превози, прерађује, одлаже, сакупља или складишти такве материје или отпатке, казниће се затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном.
 • Ко злоупотребом свог службеног положаја или овлашћења дозволи или омогући да се у Србију унесу материје или отпатци из става 1. овог члана, или омогући да се такве материје или отпатци превозе, прерађују, одлажу, сакупљају или складиште, казниће се затвором од једне до осам година и новчаном казном.
 • Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана дошло до уништења животињског или биљног света великих размера или до загађења животне средине у тој мери да су за његово отклањање потребни дуже време или велики трошкови, учинилац ће се казнити затвором од две до десет година и новчаном казном.
 • Ако изрекне условну осуду за дела из ст. 1. до 3. овог члана, суд може одредити обавезу учиниоцу да у одређеном року предузме одређене прописане мере заштите од јонизујућих зрачења или друге прописане мере заштите.
 • Ко организује вршење дела из става 1. овог члана, казниће се затвором од три до десет година и новчаном казном.

Подаци из Агенције за привредне регистре (АПР)

Предузетник "АГ-ЦУ метали Обретковић" носи званично пословно име "Верица Минић Обретковић ПР сакупљање отпада који није опасан АГ-ЦУ метали Обретковић Крагујевац", има активан статус, а основан је 16. јануара 2020. године. Заступник је Верица Минић Обретковић (1976), пише у АПР.

Као датум привременог прекида рада уписан је 27. децембар 2023. године.

Адреса седишта предузетника је Корчуланска ББ, а на истој адреси налази се и тзв. "издвојено место 1" чија је шифра делатности 4311 - рушење објеката, уписана 3. фебруара 2020. године. Претежна делатност има шифру 3811 - скупљање отпада који није опасан.

У јавно доступном АПР налазе се и одлуке регистратора о прекиду обављања делатности, са датумима 15. јун 2023. (настављено обављање делатности 18. септембра 2023) и 27. децембар 2023. године.

Дозвола Министарства

У бази државне Агенције за заштиту животне средине пописане су дозволе за управљање отпадом по врсти дозволе.

За предузетника "АГ-ЦУ метали Обретковић" наведене су следеће врсте дозвола за управљање отпадом и подаци да ли их поседује или не:

 • сакупљање: да
 • транспорт: да
 • складиштење: не
 • третман: не
 • одлагање: не

Као надлежни орган који је издао дозволу (19-00-00097/2021-06) води се Министарство.

Из дописа Градске управе за инспекцијске послове и комуналну милицију

Законом о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", број. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018) прописано је да се сарадња надлежне инспекције са другим органима државне управе, органима аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе, правосудним и другим државним органима…, остварује у складу са надлежностима инспекције и облицима сарадње утврђене прописима о државној управи и посебним законима.

Надлежна инспекција у обављању послова из свог делокруга усклађује планове инспекцијског надзора и свог рада, размењује податке, предлаже предузимање заједничких мера и активности од значаја за обављање послова инспекцијског надзора и на други начин сарађује са другим инспекцијама и субјектима са јавним овлашћењима који врше посебне облике надзора и контроле - ради обављања обухватнијег инспекцијског надзора и нарочито ради сузбијања делатности или активности нерегистрованих субјекат.

Сарадња инспектора за заштиту животне средине Инспектората за заштиту животне средине и туризма Секретаријата за инспекцијски надзор и комуналну милицију Градске управе за инспекцијске послове и комуналну милицију у Крагујевцу остварује се и заједничким координисаним акцијама са инспекторима за еколошки криминал, Групе за сузбијање еколошког криминала и заштиту животне средине Полицијске управе Крагујевац.

Програма заштите животне средине града Крагујевца (2023-2033) предвиђа мониторинг

Удружење ПРВИ ПРВИ НА СКАЛИ ангажовано је у Радној групу Града за израду Програма заштите животне средине града Крагујевца за период од 2023. до 2033. године. Програм је ступио на снагу 16. јуна 2023. године, а садржи, поред осталог:

 • Опис и анализу стања животне средине, са ефектима на здравље људи (Поглавље 4.0), укључујући воду, ваздух, земљиште, отпад, хемикалије, утицај деградације животне средине на здравље људи;
 • Привредне секторе и њихов утицај на животну средину (Поглавље 5.0);
 • Мере за спровођење Програма заштите животне средине (Поглавље 7.0), међу којима је и мониторинг.

ПРИЛОГ ППНС: СЛУЖБЕНИ ЛИСТ, 16. 6 2023.

Мапа: Гугл
Фото: Мештани Белошевца
Д. М. М. - ППНС

Извор: ПРВИ ПРВИ НА СКАЛИ

Print Friendly, PDF & Email
Taгови:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Повезани чланци

Претражите сајт

© Copyright 2022 Eкологија Крагујевац
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram